افزایش زیرساخت های بهداشتی با پیگیری های پارلمانی

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی پیگیری مسایل مربوط به ساخت بیمارستان محلی مهرشهر بیرجند، تجهیز مرکز درمانی خادمیاران رضوی، بیمارستان خوسف، اورژانس هوایی، راهاندازی بخش پیوند کلیه و مجوز بیمارستان قهستان را از مهمترین مسایل مطرح شده با وزیر بهداشت عنوان کرد. مشروح این خبر را در صفحه ۵ بخوانید.

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت